4 :

-Serga (1967 , : 52)
-Arhilexx (1969 , : 50)
-Arefev (1987 , : 32)
-bobasorg (1988 , : 31)


!