2 :

-Sanechka (1975 , : 43)
-tolstayak (1981 , : 37)


!